شانزدهمين نمايشگاه لوازم خانگي ، محصولات صوتي و تصويری، اراک، تابستان 1396