دوازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ایران –اردبیل (بدون مبل )، تابستان 1396