نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، خرم آباد، تابستان 1396