همایش سراسری نمایندگان فروش شرکت ایران رهجو، تابستان 1392، مرکز همایش های صدا و سیما